portfolio

Izvajanje konvencije CITES v Sloveniji

Interaktivna multimedia je elektronska oblika zbirke zakonodaje in publikacij, ki jo je izdala Agencija RS za okolje Ministrstva za okolje in prostor.

strategija

CITES je angleška okrajšava za Konvencijo o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami, ki je začela veljati leta 1975. Slovenija je h konvenciji CITES pristopila leta 2000.

Ministrstvo za okolje in prostor ter Agencija Republike Slovenije za okolje sta upravna organa konvencije in skrbita za njeno izvajanje v državi, opravljanje strokovnih nalog pa je v pristojnosti Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave.

Predstavniki upravnih organov posameznih držav pogodbenic se vsaj enkrat letno zberejo na konferenci, kjer sprejmejo razne spremembe in dodatke h Konvencijo o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami. Skladno z njimi je potem potrebno prilagoditi in dopolniti še zakonodajo EU in domačo zakonodajo posameznih držav pogodbenic.

Upravni organ vsako leto izda tudi več publikacij o izvajanju Konvencije v Sloveniji.

Vso to zakonodajo, poročila, navodila in podobne publikacije predstavniki nacionalnih upravnih organov predstavijo na raznih srečanjih po svetu kot dokaz o izvajanju Konvencije. Iz praktičnih razlogov so se odločili, da bi jim elektronska oblika bolj ustrezala.

rešitev

Izdelali smo interaktivni CD, ki omogoča pregled vseh izdanih dokumentov. V dveh jezikih lahko uporabnik prelista in natisne vso EU in domačo zakonodajo o konvenciji CITES (vključno s samo Konvencijo), naslove pristojnih organov v Sloveniji, Letna poročila o izdanih dovoljenjih in kršitvah konvencije, Poročilo o izvajanju konvencije v Republiki Sloveniji, Vodnik za izvajanje Konvencije, Poročilo o poskusih tihotapljenja prosto živečih ptic v Republiko Slovenijo, Podatkovne zbirke CITES, ROZ in REZA. Na voljo je tudi serija publikacij, ki jih sicer vsako leto razdelijo različnim organizacijam, kot so šole, muzeji, carinski uradi, knjižnice ...

zahtevajte ponudbo

Kontaktirajte nas, če želite
ponudbo za oblikovanje in/ali
izdelavo spletne strani ali
multimedijske predstavitve.

Zahtevajte ponudbo